Składki ZUS
Ubezpieczenie społeczne: 812,61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne: 319,94 zł
Fundusz Pracy: 62,67 zł
Znajdujesz się: strona główna / Samochód osobowy a koszty podatkowe - projekt zmian na 2019 rok

Obserwuj nas na FB

Przydatne linki

PODATKI

PIT, CIT, VAT, PCC - informacje dla podatników małych i dużych.

Odwiedź stronę »

ZUS

Aktualne składki ubezpieczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Odwiedź stronę »

CEIDG

Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej.

Odwiedź stronę »

INFOR

Portal nowoczesnych księgowych, przedsiębiorców, kadrowych.

Odwiedź stronę »

Samochód osobowy a koszty podatkowe - projekt zmian na 2019 rok

Samochód osobowy - zmiany 2019 r
Samochód osobowy - zmiany 2019 r
2018.10.30
info@kwasnikbiuro.pl

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w zakresie kosztów podatkowych związanych z zakupem i eksploatacją samochodów osobowych. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wydatki poniesione na zakup samochodu osobowego wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności, generalnie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne. Do odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego mają zastosowanie ograniczenia wprowadzone w art. 23 ust. 1 pkt 4 updof i art. 16 ust. 1 pkt 4 updop. Na podstawie tych przepisów za koszty uzyskania przychodów nie uważa się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych odpowiednio w art. 22a-22o updof i art. 16a-16m updop, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro - w przypadku pozostałych samochodów osobowych. Tym samym w przypadku samochodu osobowego o wartości przekraczającej równowartość 20.000 euro, odpisów amortyzacyjnych w części ustalonej od wartości przekraczającej ten limit  nie ujmuje się do kosztów podatkowych.  Z treści projektu wynika, że obecne limity amortyzacji 20.000 euro mają być podwyższone odpowiednio do 150.000,00 zł.

Wydatki związane z używaniem samochodu osobnego będącego środkiem trwałym - wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności, w  aktualnym stanie prawnym  są kosztami uzyskania przychodów w pełnej wysokości i podlegają potrąceniu w dacie ich poniesienia. Według projektu zmian który ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku podatnik będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów 75% wydatków związanych z używaniem firmowego samochodu, w przypadku gdy wykorzystuje ten samochód również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością, czyli do celów prywatnych (tzw. użytek mieszany).Możliwość zaliczenia do kosztów 100% takich wydatków dotyczyć będzie tyko samochodu osobowego wykorzystywanego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej - przy czym podatnik będzie musiał prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej.

Nowe przepisy mają znaleźć odbicie również w zakresie umów leasingu, najmu czy też dzierżawy . Rozliczanie umów w aktualnym stanie prawnym :

  1. Opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego, w tym opłata wstępna (tzw. czynsz inicjalny) i raty leasingowe, ponoszone w podstawowym okresie umowy, stanowią u korzystającego koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Ponadto korzystający mają prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów pełną kwotę wydatków ponoszonych na używanie leasingowanych samochodów. Jednocześnie, w celu rozliczenia tych wydatków, nie muszą prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu.

  2. W leasingu finansowym raty leasingowe obciążające korzystającego składają się z części kapitałowej oraz części odsetkowej. Korzystający może jednak zaliczać bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów jedynie odsetkową część tych rat. Część kapitałowa rat stanowi spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu, a w rezultacie nie może być kwalifikowana jako koszt podatkowy. Kosztami uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej leasingowanego składnika majątku.

  3. Samochody osobowe oddane podatnikom do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze mają zastosowanie przepisy art. 23 ust. 1 pkt 46 updof i art. 16 ust. 1 pkt 51 updop. Przepisy te ograniczają możliwość podatkowego rozliczania kosztów związanych z używaniem takich samochodów. Z regulacji tych wynika, że wydatki z tytułu używania dla potrzeb działalności samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych i niestanowiących składników majątku przedsiębiorców-podatników CIT są kosztami uzyskania przychodów tylko do wysokości tzw. kilometrówki. Limitem kilometrówki objęte są koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją samochodów osobowych.  Poza limitem kilometrówki rozlicza się opłaty czynszowe z tytułu najmu (dzierżawy) samochodu osobowego wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej.

Projekt przewiduje, że opłaty wynikające z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze dotyczące danego samochodu osobowego nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodów w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych , pozostaje do wartości samochodu  osobowego będącego przedmiotem tej umowy. Podobnie jak w przypadku samochodów będących składnikiem majątku firmy, również w odniesieniu do samochodów używanych na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze projekt ustawy przewiduje wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wydatki związane z używaniem samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków.

Do umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze dotyczących  samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. będą miały zastosowanie przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT, w brzmieniu dotychczasowym. Jeżeli umowy te zostaną zmienione lub odnowione po dniu 31 grudnia 2018 r., podatnik będzie musiał stosować do nich przepisy w nowym brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.